Fokusspøsmål  s.34      ,    uke 41

 1) Hva er Gregor Medel spesielt kjent for? Gregor Mendel er kjent for å ha funnet ut hvordan egenskapene for alle levende organismer som har kjønnet formering føres vidre fra generasjon til generasjon. Det vil si der en sædcelle befrukter en eggcelle og dannet et nytt individ.

2) Hva er dominante og reccesive (vikende) gener? Dominante gener er den som «bestemmer» over den andre, slik at den får den egenskapen. For eksempel: Har en pappa brune øyne og en mor blå, vil barnet få brune øyne, fordi brune øyne dominerer. Vi vil da kalle morens blå øyne reccesiv. (Det er ikke alltid at en genutgave dominerer over en annen. Noen ganger vil noen av egenskapene få avkom som er en blanding av begge. For eksempel: At faren har mørk hud og moren hvit, men barnet får gul.)

3) Hva er homocygote og heterozygote celler? Når vi skriver om arv så får den dominante stor bokstav(A), og den reccesive liten bokstav(a). Et individ med to like genutgaver i et par (AA eller aa) sier vi homozygot , homo=lik.  Når de to genutgavene er ulike(Aa) sier vi heterozygot, hetero=ulik.  For eksempel hvis vi tar farens brune øyne som dominerer over morens blå, vil faren få en stor B og moren en liten b.

4) Beskriv hvordan to datterceller får akkurat samme arvestoff som morcellen. Ved hver celledeling må arvestoffet overføres fra morcellen til dattercellen. Som vi kanskje vet, dør en celle etter bare få dager og kroppen må lage nye. Det lages alltid en nøyaktig kopi av hvert DNA-molekyl i cellen før den deler seg(DNA-replikasjon). Når cellen deler seg og blir til to nye celler, vil kopien have i hver sin nye celle, sånn at det er 46 kromosomer i hver.  Se tegning s.26 i Tellus.

5) Hva er hovedforskjellen på vanlig celler og kjønnsceller? Ved vanlig celledeling blir en celle til to nye celler som har samme kromosom som den første cellen. Ved kjønnscelledeling skjer det to delinger. Først der en deling der kromosomtallet halveres (46:2=23), så en vanlig celledeling. Resultatet blir fire kjønnsceller med halvparten så mange kromosomer som i morcellen.

6) Lag krysningsskjema for pelsfarge hos kanin, og redegjør for dominant nedarving av pelsfarge hos kaniner.  Se og les side 29 i Tellus.

7) Hva er en reccesiv sykdom, og hvordan kan den arves? En reccesiv sykdom kan man bare få om man får to reccesive genutgaver, en fra hver av foreldrene våre. Altså begge må ha genet for denne sykdommen.

8) Hva er en genetisk variasjon innen en bestand? Gi eksempler.  En genetisk variasjon kjennetegnes av å ha to eller flere utgaver(alleler) av samme genet. En genetisk variasjon er summen av alle de ulike genkombinasjonene som finnes i en bestand. Altså, jo fler forskjellige genkombinasjoner, desto større genetisk variasjon. Liten genetisk variasjon kan føre til problemer for en art eller en bestand, fordi at reccesive sykdommer kan komme til større uttrykk.

9) Hva er innavl og hvordan kan dette gi opphav til sykdom/misdannelser? Innavl vil si at individer som er i nær slekt, parer seg med hverandre. Vi vil ikke få nye gener, og om et av genene har reccesive sykdommer kan det gjøre sånn at det vil føres vidre. Det kan påvirke formeringsevnen, og det skjer misdannelser. Dette er dumt med tanke på fremtidens miljøforandringer.

Reklamer